Service Contenta. “我“已经有具体的目标和方向,但是不知道应该如何落实(但是目前遇到不知如何解决的阻难)?


b.“我“对目前的生活感到迷惑,想做出改变,但不知道应该努力的方向(但不知道自己有什么可以发展的天赋)


c.


预测类:“我“想知道目前正在经历的“某“件事的进度、状态、隐患、发展可能、推动方法、应对策略、
最终结果。


d.


结合卡巴拉之树斯里扬特拉图阵,获得更接近提问者当下“本质”的信息:人生使命、应当发展的天赋、意志力、情绪管理能力、智慧、理智、逻辑、物质性、人际关系、实践能力、效率、行动力等属性,同时也可以看见提问者将面临的挑战、矛盾、阻难……

PRICE选择服务内容后将会针对性地推荐😬️a.

30 mins - 60 mins                            350RMB


b.

60 mins - 90 mins                            580RMB


c.

单项问题(快问快答类)                188RMB